صفحه اصلی > میز خدمت 

میز خدمت الکترونیک

 ارائه قبض المثنی : شناسه خدمت 130316670102
 • شرح خدمت

مشترک از طریق خود سرویس و یا از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان یا امور مشترکین، درخواست خود را ثبت می نماید. آخرین قبض مشترک به شکل سیستمی، بازیابی می شود. در دفاتر پیشخوان پس از ثبت درخواست قبض المثنی و بازیابی آخرین قبض صادرشده (طبق مقررات برای ارائه خدمات اضافی، در صورت قصور مشترک در نگهداری قبض چاپی، هزینه دریافت می گردد. که این امر مربوط به صدور قبض المثنی در دفاتر پیشخوان می باشد.) پس از اخذ هزینه مربوطه، اطلاعات قبض صادره از طریق کانال های اطلاع رسانی در اختیار مشترک قرار می گیرد و در صورت نیاز پرینت قبض به مشترک ارائه می گردد.


 • مدارک مورد نیاز

1-آخرین قبض گاز

2-و یا شماره اشتراک گاز مصرفی


 • استعلام

این خدمت نیاز به استعلام ندارد.

 

جهت دریافت فلوچارت و مشاهده در اندازه مناسب اینجا کلیک کنید.

 • مکان ارائه قبض المثنی :

1- وب سایت https://nigc.ir   و  http://nigc-alborz.ir

2-تماس با تلفن گویا :107-106-02634187105  

3- با استفاده از سامانه پیامکی :

     به وسیله تلفن همراه خود ، عدد 1 را به سامانه پیامکی 30007374 جهت دریافت راهنمای خدمات ارسال نمایید.

                                     توجه :  (صفحه کلید موبایل در حالت انگلیسی باشد).

                             شناسه قبض و شناسه پرداخت آخرین قبض  پیامک خواهد شد.

4-دانلود اپلیکیشن تلفن همراه شرکت گاز استان البرز (جهت دانلود اپلیکیشن کلیک نمایید .)

5-با مراجعه به دفاتر پیشخوان: جهت مشاهده لیست دفاتر پیشخوان دولت کلیک نمایید.

6- با مراجعه به اداره گازرسانی- واحد امور مشترکین ( جهت مشاهده آدرس و تلفن ادارت گازرسانی کلیک نمایید.)

 


 • زمان ارانه این خدمت :

زمان ارائه این خدمت در صورت استفاده از سامانه های الکترونیکی در هر زمان از شبانه روز قابل انجام است و همچنین 

1. زمان ارائه این خدمت در دفاتر پیشخوان دولت:

از شنبه تا چهارشنبه- از ساعت 8 الی 16:30

پنج شنبه                 از ساعت 8 الی 13:30

2. زمان ارائه این خدمت در ادارات گازرسانی:

از شنبه تا سه شنبه         از ساعت 7:30 الی 16

چهارشنبه ها                   از ساعت 7:30 الی 15

*در زمان شیوع بیماری کرونا، طبق مصوبه هیئت دولت زمان های خدمت رسانی از شنبه الی چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:30 می باشد.


 • هزینه ارائه قبض المثنی:

ارائه این خدمت از طریق وب سایت خدمات آنلاین و سامانه پیامکی 30007374  هزینه ای ندارد و در صورت پرینت قبض المثنی در ادارات گازرسانی، هزینه در قبض دوره بعد اعمال میشود و در دفاتر پیشخوان دولت ، هزینه طبق نرخ مصوب دفاتر پیشخوان دولت از متقاضی اخذ می گردد.

اصلاح آدرس مشترکین جزء : شناسه خدمت 130316670106

 • شرح خدمت

در ﺻــﻮرت ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت آدرس ﻣﺸــﺘﺮک و ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ﮐﻮﭼﻪ، ﺧﯿﺎﺑﺎن، ﮐﺪﭘﺴــﺘﯽ و... مشترک می تواند ضمن مراجعه به مکان های اعلام شده  و ثبت درخواست خود اﻗﺪام نماید. همچنین مشترک می تواند جهت اصلاح کد پستی از سامانه پیامکی 30007374 به روش گفته شده در ذیل اقدام نماید.

**ضمناً کنتور و ﺗﺠﻬﯿﺰات گاز ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.


 • مدارک مورد نیاز

1-کد پستی

2- آدرس فعلی

3- آدرس مورد نظر

4-آخرین قبض پرداخت شده

 


 • استعلام

این خدمت نیاز به استعلام ندارد.

 

جهت دریافت فلوچارت و مشاهده در اندازه مناسب اینجا کلیک کنید.

 • مکان ارائه خدمت اصلاح آدرس مشترکین جزء:

1-ارسال پیامک کد دستوری ذیل جهت اصلاح و درج کد پستی ملک به سامانه پیامکی 30007374

از چپ به راست و صفحه کلید به حالت انگلیسی باشد

2-استفاده از اپلیکیشن تلفن همراه شرکت گاز استان البرز (جهت دانلود اپلیکیشن کلیک نمایید.)

3-استفاده از سامانه خدمات الکترونیک (جهت ورود به سامانه خدمات الکترونیک کلیک نمایید. )

4- با مراجعه به دفاتر پیشخوان: مشاهده لیست دفاتر پیشخوان دولت

5-با مراجعه به ادارات گازرسانی منطقه  (جهت مشاهده آدرس و تلفن ادارات گازرسانی کلیک نمایید.)


 • زمان ارائه خدمت :

زمان ارائه این خدمت در صورت استفاده از سامانه های الکترونیکی در هر زمان از شبانه روز قابل انجام است و همچنین  

1- زمان ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان دولت :

از شنبه تا چهارشنبه   از ساعت 8 الی 16:30

پنج شنبه                  از ساعت 8 الی 13:30

2-زمان ارائه این خدمت  در ادارات گازرسانی :

از شنبه تا سه شنبه     از ساعت 7:30 الی 16

چهارشنبه ها               از ساعت 7:30 الی 15

*در زمان شیوع بیماری کرونا، طبق مصوبه هیئت دولت زمان های خدمت رسانی از سه شنبه الی چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:30 می باشد.

 


 • هزینه ارائه خدمت تغییر نام مشترکین جزء  :

ارائه این خدمت با ارسال پیامک برای مشترک هزینه ای ندارد و در صورت مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان دولت ، هزینه اصلاح آدرس مشترک طبق نرخ مصوبه دفاتر پیشخوان دولت اخذ می گردد.

رفع اشکال قبض گاز : شناسه خدمت 130316670111

 • شرح خدمت

گاهی مشترک در رقم کنتور و یا مصرف درج شده در قبض، مغایرت یا اشکالی مشاهده می نماید لذا ضمن تکمیل مدارک مورد نیاز به یکی از مکان های ارائه خدمت مراجعه می نماید و در صورت اثبات اشتباه قرائت توسط کنتورخوان، تعدیل صورتحساب مشترک در سیستم ثبت میگردد و مشترک در قبض دوره بعد خود مبلغ مابه التفاوت را بستانکار می شود.


 • مدارک مورد نیاز

1-رقم فعلی و تاریخ فعلی قرائت کنتور(ارائه عکس از ارقام شمارشگر کنتور الزامی است) 

2-ارائه آخرین صورتحساب پرداخت شده

3-قبض/ قبوض مورد درخواست

 


 • استعلام

این خدمت نیاز به استعلام ندارد.

 

جهت دریافت فلوچارت و مشاهده در اندازه مناسب اینجا کلیک کنید.

 • مکان ارائه خدمت تغییر نوع مصرف :

-1 استفاده از اپلیکیشن تلفن همراه شرکت گاز استان البرز (جهت دانلود اپلیکیشن کلیک نمایید )

2- استفاده از وب سایت گاز استان البرز به نشانی  http://nigc-alborz.ir بخش میز خدمت

3- مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت (جهت مشاهده لیست دفاتر پیشخوان دولت کلیک نمایید)

4- مراجعه به اداره گازرسانی منطقه واحد امور مشترکین (جهت مشاهده آدرس و تلفن ادارات گازرسانی کلیک نمایید)


 • زمان ارائه خدمات  :

زمان ارائه این خدمت در صورت استفاده از سامانه های الکترونیکی در هر زمان از شبانه روز قابل انجام است  و همچنین ]

1- زمان ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان دولت :

از شنبه تا چهارشنبه- از ساعت 8 الی 16:30

پنج شنبه                از ساعت 8 الی 13:30

2-زمان ارائه این خدمت  در ادارات گازرسانی :

از شنبه تا سه شنبه         از ساعت 7:30 الی 16

چهارشنبه ها               از ساعت 7:30 الی 15

*در زمان شیوع بیماری کرونا، طبق مصوبه هیئت دولت زمان های خدمت رسانی از سه شنبه الی چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:30 می باشد.

 


 

 • هزینه ارائه خدمت تغییر نوع مصرف:

ارائه این خدمت برای متقاضی هزینه ای ندارد.

اشتراک پذیری جزء : شناسه خدمت 130316670100

 

 • شرح خدمت

   متقاضی (برای کلیه متقاضیان با مصرف کمتر از 100مترمکعب بر ساعت، اشتراک پذیری جزء درسیستم انجام می شود( با مراجعه به برنامه کاربردی شرکت گاز استان البرز در بخش ورود متقاضی و یا وب سایت شرکت گاز البرز-میز خدمت و یا دفاتر پیشخوان دولت و یا مراجعه به ادارت گازرسانی درخواست اشتراک خود را ثبت وکد رهگیری دریافت می نماید. مدارک هویتی متقاضی (مشخصات متقاضی) به صورت سیستمی از سامانه استعلام و تأیید می گردد یا در صورت نبود ارتباط مکانیزه باسازمانهای مربوطه به صورت دستی توسط متصدی دفاتر پیشخوان یا  امور مشترکین دریافت وکنترل می شود و در سامانه اسکن و نگهداری می گردد.

  درصورتیکه شرایط لازم برای استعلام الکترونیکی تأییدیه لوله کشی داخلی از سازمان نظام مهندسی فراهم باشد، فایل به شکل الکترونیکی، در غیر این صورت فرم معرفی به نظام مهندسی به صورت سیستمی صادر می شود و به متقاضی جهت اخذ تائید از سازمان نظام مهندسی ارائه می گردد. بررسی مدارک متقاضی در صورت بهره مندی از شرایط بخشودگی طبق بخش نامه های ارسالی به استان ها انجام می شود، در صورت وجود مدارک لازم و احراز شرایط بخشودگی، مدارک در سیستم اسکن شده و ثبت می گردد. استعلام انشعاب و تأییدیه آن از طریق واحد نصب و انشعابات انجام می شودبا توجه به اطلاعات دریافتی از نقشه داخلی و پروانه ساختمانی، برآورد ظرفیت و اعلام هزینه به متقاضی انجام شده و پس از پرداخت و اخذ هزینه های لازم (با استفاده از امکان پرداخت هزینه به روشهای آنلاین یا از طریق موبایل، خودپرداز و یا حضوری) و تأییدیه پرداخت واحد مالی، شماره اشتراک به متقاضی اختصاص می یابد. پیمان نامه فروش گاز برای متقاضی، به صورت سیستمی تولید می گردد و برای امضاء به متقاضی اطلاع رسانی (از طریق کانال های اطلاع رسانی الکترونیکی) می شود. پس ازمراجعه و امضاء پیمان نامه توسط مشترک و تأیید کارشناس مربوطه، نصبِ تجهیزاتِ گازرسانی در نوبت نصب قرار می گیرد.

 • مدارک مورد نیاز

1)     اصل نقشه سیستم لوله کشی گاز داخلی به همراه تاییدیه سازمان نظام مهندسی (و تعیین جی ریت / محل و ظرفیت ایستگاه)

*نقشه های تایید شده توسط سازمان نظام مهندسی دارای اعتبار 6 ماهه بوده و در صورت انقضای مهلت ذکر شده ارائه تاییدیه مجدد الزامی است.

2)     استعلام کد پستی ملک از اداره پست توسط متقاضی و ثبت شماره آن در پرونده

3)     ارائه کپی قبض گاز نزدیکترین همسایه (سمت چپ یا راست) متقاضی (در صورت لزوم)

*در صورت داشتن اشتراک قدیمی ، ارائه فرم جمع آوری و ارائه تسویه قبض گاز

4)     اصل و تصویر اسناد مالکیت و تطبیق اطلاعات متقاضی با سند ثبتی و احراز مالکیت و تصویر از آنها در صورت لزوم

5)     اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی

6)     اصل و تصویر جواز ساخت (ارائه پروانه ساختمان) پایان کار یا عدم خلاف/استعلام شهرداری (در روستاها، دهیاری ویا بنیاد مسکن)

*در صورت عدم اخذ جواز ساخت یا پایان کار یا عدم خلاف، اخذ گواهی بلامانع از شهرداری منطقه مربوطه الزامی می باشد.

7)     جهت متقاضیان تجاری، جواز کسب و یا معرفی نامه از صنف و اتحادیه مربوطه

*معرفی نامه از شرکت های صنعتی (در صورتیکه در شهرک صنعتی حضور دارد) شایان ذکر است متقاضیانی که در حد استفاده گرمایشی تقاضای کنتور نمایند ، ارائه جواز ساخت کافی است و برای متقاضیان نانوایی ومطبخ و باشگاه ورزشی و... جواز کسب هم الزامی است.

8)     ارائه برگه تسویه حساب سوخت جهت روستاها

9)     ارائه پروانه کسب به نام متقاضی و ارائه معرفی نامه از اتحادیه (صنف) مربوطه جهت املاک تجاری.

10)   در صورتیکه ملک اجاره ای باشد، ارائه اجاره نامه رسمی دارای کد رهگیری و وکالت مستاجر به مالک الزامی می باشد.

11) حضور مالک و یا نماینده قانونی وی جهت امضاء قرارداد  (برای ادارت و سازمان های دولتی، معرفی نماینده تام الاختیار طی نامه اداری مدیر عامل متقاضی یا بالاترین رده سازمانی) الزامی است.

12) ارائه مدارک لازم در خصوص احراز شرایط بخشودگی

13) ارائه جواز تاسیس / پروانه بهره برداری جهت واحد های صنعتی / کشاورزی/ دامداری ...))

14) ارائه تاییدیه از وزارت ارشاد/سازمان اوقاف و امور خیریه جهت مساجد،حسینیه ها و تکایا

15) صدور فیش بانکی جهت برقراری انشعاب بر اساس ظرفیت کنتور تایید شده و پرداخت آن توسط متقاضی و ارائه اصل فیش بانکی و یا رسید پرداختی (از طریق دستگاه POS در دفاتر پیشخوان دولت) به دفاتر پیشخوان دولت

16) امضا قرارداد پیمان فروش توسط متقاضی و اتمام فرآیند توسط دفاتر پیشخوان دولت و ارسال پرونده متقاضی از دفاتر پیشخوان دولت به ادارات گازرسانی

 


 • استعلام

- استعلام بلامانع از جهاد/بخشداری/شهرداری/دهیاری در صورت عدم ارائه پایان کار (*شایان ذکر است جهت اخذ استعلام بلامانع می بایست متقاضی، نامه استعلام بلامانع از شهرداری را از ادارات گازرسانی در منطقه خود تهیه نماید سپس جهت اخذ استعلام به شهرداری منطقه خود مراجعه نماید.)

- استعلام کد پستی

جهت دریافت فلوچارت و مشاهده در اندازه مناسب اینجا کلیک کنید.

 • مکان ارائه این خدمت :

1-مراجعه به اپلیکیشن شرکت گاز استان البرز و ورود به بخش ورود متقاضی

2-مراجعه به وب سایت شرکت گاز البرز -بخش میز خدمت - اشتراک پذیری مشترکین جزء

3-جهت ثبت درخواست و ارائه مدارک مورد نیاز مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان دولت (مشاهده لیست دفاتر پیشخوان دولت)

4-جهت ثبت درخواست و ارائه مدارک مورد نیاز مراجعه حضوری به ادارات گازرسانی (مشاهده آدرس و تلفن ادارات گازرسانی)

 
 •  زمان ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان دولت :

زمان ارائه این خدمت در صورت استفاده از سامانه های الکترونیکی در هر زمان از شبانه روز قابل انجام است و همچنین

1- زمان ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان دولت :

از شنبه تا چهارشنبه-   از ساعت 8 الی 16:30

پنج شنبه                  از ساعت 8 الی 13:30

2-زمان ارائه این خدمت  در ادارات گازرسانی :

از شنبه تا سه شنبه      از ساعت 7:30 الی 16

چهارشنبه ها               از ساعت 7:30 الی 15

*در زمان شیوع بیماری کرونا، طبق مصوبه هیئت دولت زمان های خدمت رسانی از سه شنبه الی چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:30 می باشد.

 


 • هزینه برقراری انشعاب مشترکین جزء :

 

 *برای متقاضیان با حداکثر زیربنای بیش از 3000 متر مربع و بالای 20 واحد مسکونی با مصرف بیش از 100متر مکعب،

نیاز به اخذ تائیدیه از واحد فروش عمده در شرکت گاز استان البرز می باشد، لذا این دست از متقاضیان می بایست

به ادارت گازرسانی منطقه خود مراجعه نمایند.

اشتراک پذیری عمده : شناسه خدمت 130316670101 

 • شرح خدمت

منظور از اشتراک پذیری عمده، اختصاص اشتراک به متقاضیانی است ﻛﻪ استفاده ﺍﺯ ﮔﺎﺯﻃﺒﻴﻌﻲ برای آنها ﺑﺎ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 1/4 ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﺍﻳﻨﭻ ﻣﺮﺑﻊ باشد یا حداکثر مصرف ساعتی مورد تقاضای وی بیش از 100 متر مکعب باشد. مجتمع های مسکونی، شرکتها، واحدهای صنعتی، گلخانه ها، مرغداری ها، دامداری ها، جایگاههای CNG و مولد برق،مجتمع های مسکونی، اداری، تجاری،که متقاضی یا مصرف کننده گاز طبیعی با شرایط فوق هستند، امکان دریافت این خدمت را دارند. متقاضیان محترم جهت دریافت این خدمت می توانند به واحد فروش عمده - شرکت گاز استان البرز مراجعه نمایند.


 • مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز بر اساس تقاضا به دو نوع تقسیم می گردد:

 الف) درخواست انشعاب متقاضیان مستقر در شهرک های صنعتی  

مدارک مورد نیاز :

1.     تصویر دفترچه قرارداد با شرکت شهرکهای صنعتی استان

2.     تصویر پروانه بهره برداری / جواز تاسیس

3.     تصویر گواهی پایان کار یا جواز ساخت

4.     درخواست انشعاب گاز به همراه ریز نقاط مصرف و مشخصات فنی تجهیزات گازسوز منصوبه

5.     نقشه UTM

6.     تصویر مدارک احراز هویت اعضا هیئت مدیره طبق آخرین روزنامه رسمی جهت امضاء قرارداد

7.     کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت + مهر شرکت جهت انعقاد قرارداد فی مابین 

8.     تصویر اساسنامه و آخرین تغییرات روزنامه رسمی شرکت

9.      حضور مالک و یا نماینده قانونی وی جهت امضاء قرارداد (*در صورت حضور وکیل، ارائه وکالتنامه معتبر در خصوص واگذاری حق انشعاب و مدارک احراز هویتی وکیل الزامی می باشد.)

 ب) درخواست انشعاب سایر متقاضیان 

مدارک مورد نیاز :

1.     تصویر سند مالکیت

2.     تصویر پروانه بهره برداری / جواز تاسیس

3.     تصویر گواهی پایان کار یا جواز ساخت از شهرداری/ بخشداری/ فرمانداری /دهیاری /...

4.     درخواست انشعاب گاز به همراه ریز نقاط مصارف و مشخصات فنی تجهیزات گازسوز منصوبه

5.     نقشه UTM

6.     تصویر مدارک احراز هویت اعضا هیئت مدیره طبق آخرین روزنامه رسمی جهت امضاء قرارداد

7.     کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت + مهر شرکت جهت انعقاد قرارداد فی مابین 

8.     تصویر اساسنامه و آخرین تغییرات روزنامه رسمی شرکت

 حضور مالک و یا نماینده قانونی وی جهت امضاء قرارداد (*در صورت حضور وکیل، ارائه وکالتنامه معتبر در خصوص واگذاری حق انشعاب و مدارک احراز هویتی وکیل الزامی می باشد.)

 


 • استعلام

استعلام  از شرکت شهرک های صنعتی استان

اخذ مجوز حفاری و بلامانع بودن گازرسانی از مراجع ذیصلاح (جهاد کشاورزی-فرمانداری-بخشداری-شهرداری-دهیاری)

 

جهت دریافت فلوچارت و مشاهده در اندازه مناسب اینجا کلیک کنید.

 • مکان ارائه خدمت اشتراک پذیری عمده :

- شرکت گاز استان البرز-واحد فروش عمده

آدرس:کرج-میدان طالقانی-بلوار تعاون-شهرک اداری حسن آباد روبروی تربیت ششم-شرکت گاز استان البرز

تلفن تماس: 34187204-026 و 34187207-026 و 34187202-026


 • زمان ارانه این خدمت :

از شنبه تا سه شنبه         از ساعت 7:30 الی 16

چهارشنبه ها                   از ساعت 7:30 الی 15

*در زمان شیوع بیماری کرونا، طبق مصوبه هیئت دولت زمان های خدمت رسانی از شنبه الی چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:30 می باشد.


 • هزینه برقراری انشعاب مشترکین عمده

 *هزینه برقراری انشعاب مشترکین عمده به شرح جدول ذیل می باشد.

شایان ذکر است مدارک لازم برای پرداخت نقدی و یا اقساطی هنگام مراجعه به امور مالی به شرح ذیل می باشد:

1-     برای اشخاص حقوقی: شامل تصویرمدارک مالکیت-پروانه کسب-کارت ملی مدیر عامل-روزنامه رسمی و فرم مالیات ارزش افزوده (کد اقتصادی/شناسه ملی)

2-     برای اشخاص حقیقی: شامل تصویرمدارک مالکیت-پروانه کسب-کارت ملی

** جهت هزینه برقراری انشعاب مشترکین عمده به صورت اقساط، ارائه چک صیاد دارای هولوگرام و متعلق به مدیر عامل / اعضای هیات مدیره و یا ملک الزامی می باشد.**

 

تیپ ایستگاه

ظرفیت ایستگاه

جمع کل هزینه برقراری انشعاب (ریال)

تیپ یک

60-2-160

116,379,200

60-60-400

200,948,000

60-60-1000

412,370,000

60-60-2500

940,925,000

60-60-4000

1,469,480,000

60-60-8000

2,878,960,000

60-60-13000

4,640,810,000

60-60-20000

7,107,400,000

60-60-30000

10,631,100,000

تیپ دو

250-60-400

270,948,000

250-60-1000

482,370,000

250-60-2500

1,010,925,000

250-60-5000

1,891,850,000

250-60-10000

3,653,700,000

250-60-20000

7,177,400,000

250-60-30000

10,701,100,000

تیپ سه

250-250-1000

412,370,000

250-250-2500

940,925,000

250-250-5000

1,821,850,000

250-250-10000

3,583,700,000

250-250-20000

7,107,400,000

250-250-30000

10,631,100,000

تیپ چهار

1000-60-2500

1,580,925,000

1000-60-4000

2,109,480,000

1000-60-10000

4,223,700,000

1000-60-20000

7,747,400,000

1000-60-30000

11,271,100,000

1000-250-5000

2,461,850,000

1000-250-10000

4,223,700,000

1000-250-20000

7,747,400,000

1000-250-30000

11,271,100,000

ارائه استعلام بدهی (تسویه حساب) : شناسه خدمت 130316670103

 • شرح خدمت

منظور از ارائه استعلام بدهی، گرفتن قبض تسویه حساب می باشد، که با اعلام آخرین رقم مصرف کنتور، از طرف مشترک برای او شناسه قبض و شناسه پرداخت صادر می گردد.


 • مدارک مورد نیاز

1- آخرین قبض گاز ویا شماره اشتراک گاز

2- عکس از ارقام شمارشگر کنتور الزامی است.

 


 • استعلام

این خدمت نیاز به استعلام ندارد.

 

جهت دریافت فلوچارت و مشاهده در اندازه مناسب اینجا کلیک کنید.

 • مکان ارائه خدمت استعلام بدهی (تسویه حساب) :

1-استفاده از اپلیکیشن تلفن همراه شرکت گاز استان البرز (جهت دانلود اپلیکیشن کلیک نمایید )

2-استفاده از وب سایت گاز استان البرز به نشانی  http://nigc-alborz.ir بخش میز خدمت

3- مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت (جهت مشاهده لیست دفاتر پیشخوان دولت کلیک نمایید)

4-با مراجعه به اداره گازرسانی منطقه - واحد امور مشترکین (جهت مشاهده آدرس و تلفن ادارات گازرسانی کلیک نمایید)

 


 • زمان ارانه این خدمت :

زمان ارائه این خدمت در صورت استفاده از سامانه های الکترونیکی در هر زمان از شبانه روز قابل انجام است و همچنین

1- زمان ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان دولت :

از شنبه تا چهارشنبه-   از ساعت 8 الی 16:30

پنج شنبه                  از ساعت 8 الی 13:30

2-زمان ارائه این خدمت  در ادارات گازرسانی :

از شنبه تا سه شنبه      از ساعت 7:30 الی 16

چهارشنبه ها               از ساعت 7:30 الی 15

 

*در زمان شیوع بیماری کرونا، طبق مصوبه هیئت دولت زمان های خدمت رسانی از سه شنبه الی چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:30 می باشد.


 • هزینه استعلام بدهی (تسویه حساب) :

هزینه پرینت قبض صادره در ادارات گازرسانی، در قبض دوره بعد اعمال میشود .

ارائه استعلام سازمان ها (دفتر خانه رسمی/شهرداری ها) : شناسه خدمت 130316670104

 • شرح خدمت

ارائه برخی از خدمات که در زیر، لیست آنها به تفکیک آمده است، نیاز به استعلام از سازمانهای دیگر را دارند:

1- اشتراک پذیری جزء :

استعلام از جهاد / بخشداری / شهرداری / دهیاری در صورت عدم ارائه پایان کار

2- اشتراک پذیری عمده :

 • استعلام  بلامانع بودن گازرسانی از شرکت شهرک های صنعتی استان
 • استعلام از جهاد / بخشداری / شهرداری / دهیاری
 • استعلام پایان کار یا جواز ساختمان از شهرداری 

 

3-تغییر ظرفیت (تغییر لوله کشی/تغییر تعداد واحد):

استعلام از جهاد / بخشداری / شهرداری / دهیاری

 4- تغییر نوع مصرف:

استعلام از سازمان نظام مهندسی در صورت نیاز

5- نصب علمک: استعلام از جهاد / شهرداری/ دهیاری / بخشداری


 

 • مدارک مورد نیاز

- مراﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری ﻣﺸﺘﺮک یا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه قانونی وی ﺑﺎ اراﺋﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻗﺒﺾ ﮔﺎز ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه و ارﻗﺎم ﮐﻨﺘﻮر به ادارات گازرسانی

- معرفی نامه

 


 • استعلام

1- اشتراک پذیری جزء :

استعلام از جهاد / بخشداری / شهرداری / دهیاری در صورت عدم ارائه پایان کار

2- اشتراک پذیری عمده :

 • استعلام  بلامانع بودن گازرسانی از شرکت شهرک های صنعتی استان
 • استعلام از جهاد / بخشداری / شهرداری / دهیاری
 • استعلام پایان کار یا جواز ساختمان از شهرداری  

3-تغییر ظرفیت (تغییر لوله کشی/تغییر تعداد واحد):

استعلام از جهاد / بخشداری / شهرداری / دهیاری

 

جهت دریافت فلوچارت و مشاهده در اندازه مناسب اینجا کلیک کنید.

 • مکان ارائه خدمت استعلام سازمان ها (دفتر خانه رسمس/شهرداری ها) :

مشترک با توجه به نوع درخواست خود، بعد از مراجعه به آدرس ذیل و اخذ فرم مربوطه، به سازمان مورد نظر خود مراجعه می نماید.

 1- با مراجعه به اداره گازرسانی منطقه - واحد امور مشترکین یا واحد نصب و انشعابات یا واحد تعمیرات یا واحد امداد (جهت مشاهده آدرس و تلفن ادارات گازرسانی کلیک نمایید)

2-  واحد فروش عمده در ساختمان گاز استان البرز

آدرس:کرج-میدان طالقانی-بلوار تعاون-شهرک اداری حسن آباد روبروی تربیت ششم-شرکت گاز استان البرز

تلفن تماس: 34187204-026 و 34187207-026 و 34187202-026

 


 • زمان مراجعه به ادارات گازرسانی جهت اخذ فرم مورد نظر :

از شنبه تا سه شنبه         از ساعت 7:30 الی 16

چهارشنبه ها                   از ساعت 7:30 الی 15

*در زمان شیوع بیماری کرونا، طبق مصوبه هیئت دولت زمان های خدمت رسانی از شنبه الی چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:30 می باشد.


 • هزینه استعلام بدهی (تسویه حساب) :

ارائه و اخذ فرم جهت ارائه این خدمت در ادارات گازرسانی هزینه ای ندارد.

تغییر نام مشترکین جزء : شناسه خدمت 130316670105

 • شرح خدمت

منظور از تغییر نام، اصلاح نام و نام خانوادگی درج شده در قبض گاز مشترک، می باشد. لذا مشترک با مراجعه حضوری به دفاتر پیشخوان دولت (لیست و آدرس دفاتر پیشخوان دولت) و یا ادارت گاز رسانی (لیست آدرس و تلفن ادارات گازرسانی)می تواند نسبت به دریافت این خدمت اقدام نماید.


 • مدارک مورد نیاز

1)     استعلام کد پستی ملک از اداره پست توسط متقاضی و ثبت شماره آن در پرونده

2)     اصل شناسنامه و اصل کارت ملی جهت تطبیق اطلاعات متقاضی با سند ثبتی و احراز مالکیت و تصویر آنها

3)     سند مالکیت به نام متقاضی

(*برای ادارات و سازمان های دولتی معرفی نامه نماینده تام الاختیار طی نامه اداری مدیر عامل متقاضی یا بالاترین رده سازمانی الزامی است.)

4)     آخرین قبض پرداخت شده (در صورت مراجعه حضوری)

5)     هزینه تغییر نام، طبق نرخ مصوب دفاتر پیشخوان دولت از مشترک اخذ می گردد.

6)     تکمیل فرم درخواست تغییر نام

*  لازمه ثبت درخواست تغییر نام تسویه حساب مبلغ قابل پرداختِ مشترک می باشد. در صورتی که مشترک مبلغ را از طریق آنلاین (غیر از وب سایت) واریز نماید ظرف نهایت 48 ساعت بدهی مشترک صفر می شود در غیر اینصورت اگر مشترک از طریق وب سایت خدمات الکترونیک پرداخت قبض انجام دهد بلافاصله مبلغ قابل پرداخت صفر شده و مشترک می تواند نسبت به ادامه کار اقدام نماید.

*تغییر نام و تشکیل پرونده برای مشترکین فاقد سند ثبتی، احکام قانونی و مدارک مثبته با ارائه قولنامه رسمی دارای کد رهگیری خرید و اخذ تعهد نامه محضری بلامانع است.


 • استعلام

این خدمت نیاز به استعلام ندارد.

 

جهت دریافت فلوچارت و مشاهده در اندازه مناسب اینجا کلیک کنید.

 • مکان ارائه خدمت تغییر نام مشترکین جزء :

1- مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت (جهت مشاهده لیست دفاتر پیشخوان دولت کلیک نمایید)

2- مراجعه به اداره گازرسانی منطقه - واحد امور مشترکین  (جهت مشاهده آدرس و تلفن ادارات گازرسانی کلیک نمایید)

 


 • زمان ارائه خدمت :

 1- زمان ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان دولت :

از شنبه تا چهارشنبه-   از ساعت 8 الی 16:30

پنج شنبه                  از ساعت 8 الی 13:30

2-زمان ارائه این خدمت  در ادارات گازرسانی :

از شنبه تا سه شنبه      از ساعت 7:30 الی 16

چهارشنبه ها               از ساعت 7:30 الی 15

 

*در زمان شیوع بیماری کرونا، طبق مصوبه هیئت دولت زمان های خدمت رسانی از سه شنبه الی چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:30 می باشد.


 • هزینه ارائه خدمت تغییر نام مشترکین جزء  :

هزینه تغییر نام مشترکین جزء در دفاتر پیشخوان دولت و طبق نرخ مصوب دفاتر از طریق دستگاه POS از مشترک اخذ می شود.

ثبت رقم کنتور مشترک (نبودخوانی) : شناسه خدمت 130316670107

 • شرح خدمت

          در صورتیکه کنتورخوان موفق به قرائت کنتور مشترک شما نشده باشد و مشترک مایل به اعلام کارکرد کنتور خود باشد، می بایست متقاضی کارکرد خود را از طریق تماس با شماره درج شده در برگه نبودخوانی و یا از طریق ارسال پیامک و یا مراجعه حضوری به ادارات گازرسانی (همراه داشتن عکس از ارقام شمارشگر کنتور الزامی است) و یا دفاتر پیشخوان دولت اعلام فرماید.


   

 • مدارک مورد نیاز

1-شماره اشتراک گاز یا ارائه قبض گاز

2- شماره کارکرد کنتور (ارائه عکس از ارقام شمارشگر کنتور الزامی است.


 • استعلام

این خدمت نیاز به استعلام ندارد.

 

جهت دریافت فلوچارت و مشاهده در اندازه مناسب اینجا کلیک کنید.

 • مکان ارائه خدمت ثبت رقم کنتور گاز (نبودخوانی):

1-استفاده از اپلیکیشن تلفن همراه شرکت گاز استان البرز (جهت دانلود اپلیکیشن کلیک نمایید )

2-استفاده از وب سایت گاز استان البرز به نشانی  http://nigc-alborz.ir بخش میز خدمت

3- ارسال پیامک طبق دستور ذیل به سامانه پیامکی 30007374 از طریق تلفن همراه

** و یا ارسال عدد 1 به سامانه پیامکی 30007374 و دریافت راهنمای لازم**

4- تماس با شماره درج شده در برگه نبودخوانی

5-مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت (جهت مشاهده لیست دفاتر پیشخوان دولت کلیک نمایید)

6- با مراجعه به اداره گازرسانی منطقه- واحد امور مشترکین (جهت مشاهده آدرس و تلفن ادارات گازرسانی کلیک نمایید)

 


زمان ارائه خدمت :

زمان ارائه این خدمت در صورت استفاده از سامانه های الکترونیکی در هر زمان از شبانه روز قابل انجام است و همچنین

1- زمان ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان دولت :

از شنبه تا چهارشنبه-   از ساعت 8 الی 16:30

پنج شنبه                  از ساعت 8 الی 13:30

2-زمان ارائه این خدمت  در ادارات گازرسانی :

از شنبه تا سه شنبه      از ساعت 7:30 الی 16

چهارشنبه ها               از ساعت 7:30 الی 15

*در زمان شیوع بیماری کرونا، طبق مصوبه هیئت دولت زمان های خدمت رسانی از سه شنبه الی چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:30 می باشد.

 


 • هزینه ارائه خدمت ثبت رقم کنتور گاز (نبودخوانی):

ارائه این خدمت  از طریق خدمات الکترونیکی و سامانه پیامکی شرکت گاز استان البرز هزینه ای ندارد.

اصلاح قبض مشترکین گاز : شناسه خدمت 130316670108

 • شرح خدمت

    متقاضی گرامی ممکن است به دلیل زیر نیاز به اصلاح مبلغ قبض خود داشته باشید.

در صورتیکه مبلغ گاز بهاء مصرفی ِقبض خود را بعد از مهلت پرداخت قبض، پرداخت کرده باشید احتمال دارد مبلغ پرداختی در صورتحساب قبض دوره بعد شما اعمال نشده باشد، و بدهکاری به قبض صادره دوره بعدی شما منتقل گردد. لذا منظور از اصلاح قبض، اصلاح مبلغ قبض می باشد. جهت دریافت این خدمت، با استفاده یکی از موارد اعلامی در مکان های ارائه خدمت آخرین شناسه قبض و شناسه پرداخت صحیح خود را دریافت نمائید. یا وارد صفحه خدمات الکترونیک خود در وب سایت شوید و آخرین شناسه قبض و پرداخت صحیح خود را مشاهده نمائید.

 

**شایان ذکر است در صورت اعمال نشدن پرداختی در صورت حساب اداره به دلیل اشتباه وارد کردن شناسه قبض توسط مشترک و یا به هر دلیل دیگر، می بایست پرینت پرداختی با مهر بانک عامل، 15 روز بعد از تاریخ پرداخت قبض گاز توسط مشترک تهیه گردد و به واحد حسابداری اداره ارائه گردد.


 • مدارک مورد نیاز

1-شماره اشتراک یا آخرین قبض پرداخت شده

2- فیش آخرین قبض پرداخت شده

 


 • استعلام

این خدمت نیاز به استعلام ندارد.

 

جهت دریافت فلوچارت و مشاهده در اندازه مناسب اینجا کلیک کنید.

 • مکان ارائه خدمت اصلاح قبض مشترکین گاز :

1-استفاده از اپلیکیشن تلفن همراه شرکت گاز استان البرز (جهت دانلود اپلیکیشن کلیک نمایید )

2-استفاده از وب سایت گاز استان البرز به نشانی  http://nigc-alborz.ir بخش میز خدمت

3- با مراجعه به دفاتر پیشخوان (مشاهده لیست دفاتر پیشخوان دولت)

4- با مراجعه به اداره گازرسانی منطقه- واحد امور مشترکین (جهت مشاهده آدرس و تلفن ادارات گازرسانی کلیک نمایید)


 • زمان ارائه خدمت :

1- زمان ارائه این خدمت  در صورت استفاده از سامانه های الکترونیکی در هر زمان از شبانه روز قابل انجام است.

2- زمان ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان دولت :

از شنبه تا چهارشنبه-    از ساعت 8 الی 16:30

پنج شنبه                    از ساعت 8 الی 13:30

3- زمان ارائه این خدمت  در ادارات گازرسانی :

از شنبه تا سه شنبه     از ساعت 7:30 الی 16

چهارشنبه ها               از ساعت 7:30 الی 15

*در زمان شیوع بیماری کرونا، طبق مصوبه هیئت دولت زمان های خدمت رسانی از شنبه الی چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:30می باشد.

 


 • هزینه ارائه خدمت اصلاح قبض مشترکین گاز  :

ارائه این خدمت از طریق خدمات الکترونیکی و سامانه پیامکی شرکت گاز استان البرز هزینه ای ندارد. و در صورت مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت طبق نرخ مصوب دفاتر پیشخوان، مبلغ مورد نظر اخذ می گردد.

تغییرظرفیت (تغییر لوله کشی/ تغییر تعداد واحد) : شناسه خدمت 130316670109

 • شرح خدمت

ظرفیت کنتور متقاضیان اشتراک خانگی بر اساس تعداد واحد مسکونی و زیربنای مفید و حداکثر مصرف ساعتی ساختمان تعیین می گردد. همچنین میزان مصارف گرمایشی واحدهای غیر مسکونی نظیر ساختمانهای اداری، تجاری و ... بر اساس زیر بنای مفید واحد مورد نظر تعیین می شود. میزان زیربنای مفید و تعداد واحد حسب مورد بر اساس مندرجات پروانه ساختمان، پایان کار یا هرگونه مدرکی که توسط شرکت اعلام می گردد مشخص می شود. جهت مصارف صنعتی، تهیه و طبخ غذا ، نانوائیها و ... که علاوه بر مصارف گرمایشی از وسائل گازسوز که نیازمند نصب کنتور با ظرفیت بیشتر می باشد استفاده می نمایند حداکثر مصرف ساعتی دستگاههای گازسوز ملاک تعیین ظرفیت کنتور /ایستگاه و اخذ هزینه برقراری انشعاب خواهد بود.

لذا مراحل ارائه این خدمت به شرح ذیل می باشد :

1-مشترک از طریق مراجعه به مکان های ارائه این خدمت، درخواست تغییر ظرفیت خود را ثبت می نماید. درصورتیکه اطلاعات مشترک (عمدتاً اطلاعات مربوط به نحوه تماس با وی) در سیستم کامل نباشد، اطلاعات تکمیل می گردد.

2- بدهکاری مشترک بررسی می گردد، در صورت بدهکاری، درخواست پرداخت بدهی و ارائه رسید آن می باشد و در صورت عدم بدهکاری درخواست مشترک ثبت می گردد.

3-تائیدیه اطلاعات نقشه توسط سازمان نظام مهندسی به شکل دستی توسط متقاضی یا پیمانکار اخذ می شود و پس از تأیید کارشناس مربوطه در سیستم اسکن شده و ثبت می گردد

4- با توجه به تغییرات و شرایط بخشودگی احراز شده درخواستی و ارائه مستندات آن، ظرفیت جدید معین و برآورد هزینه بر اساس نرخ روز محاسبه شده و به مشترک اطلاع رسانی میشود. درصورتیکه ظرفیت اولیه اشتراک،کاهش یافته باشد، هزینه ما به التفاوت به مشترک استرداد نمی شود، درصورتیکه ظرفیت اشتراک افزایش یافته باشد، ما به التفاوت آن از مشترک اخذ می گردد.

5   - پس از پرداخت هزینه (حضوری و از طریق دستگاه POS  در دفاتر پیشخوان دولت)، و تأییدیه رسید آن، درخواست تعویض ثبت میگردد و درخواست تعویض کنتورِ مشترک در نوبت تعویض قرار میگیرد.


 • مدارک مورد نیاز

1-ثبت درخواست تغییر ظرفیت

2-تأییدیه لوله کشی داخلی ساختمان از سازمان نظام مهندسی

3-اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه

4-اصل و تصویر سند مالکیت یا قولنامه

5-آخرین قبض پرداخت شده


 • استعلام

در صورت نداشتن پایان کار و افزایش تعداد واحد در بنا، نیاز به استعلام از بخشداری / شهرداری / دهیاری می باشد.

 

جهت دریافت فلوچارت و مشاهده در اندازه مناسب اینجا کلیک کنید.

 • مکان ارائه خدمت تغییر ظرفیت (تغییر لوله کشی/ تغییر تعداد واحد) :

1-  استفاده از اپلیکیشن تلفن همراه شرکت گاز استان البرز (جهت دانلود اپلیکیشن کلیک نمایید )

2-استفاده از وب سایت گاز استان البرز به نشانی  http://nigc-alborz.ir بخش میز خدمت

3- مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت (جهت مشاهده لیست دفاتر پیشخوان دولت کلیک نمایید)

4- مراجعه به اداره گازرسانی منطقه واحد امور مشترکین (جهت مشاهده آدرس و تلفن ادارات گازرسانی کلیک نمایید)


 • زمان ارائه خدمت :

زمان ارائه این خدمت در صورت استفاده از سامانه های الکترونیکی در هر زمان از شبانه روز قابل انجام است و همچنین

1- زمان ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان دولت :

از شنبه تا چهارشنبه-   از ساعت 8 الی 16:30

پنج شنبه                  از ساعت 8 الی 13:30

2-زمان ارائه این خدمت  در ادارات گازرسانی :

از شنبه تا سه شنبه      از ساعت 7:30 الی 16

چهارشنبه ها               از ساعت 7:30 الی 15

 

*در زمان شیوع بیماری کرونا، طبق مصوبه هیئت دولت زمان های خدمت رسانی از سه شنبه الی چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:30 می باشد.


 • هزینه ارائه خدمت تغییر ظرفیت (تغییر لوله کشی/ تغییر تعداد واحد) :

هزینه بر اساس ظرفیت جدید و نرخ روز برآورد می گردد. درصورتیکه ظرفیت اولیه اشتراک کاهش یافته باشد، هزینه ما به التفاوت به مشترک استرداد نمی شود، درصورتیکه ظرفیت اشتراک افزایش یافته باشد، مبلغ ما به التفاوت آن از مشترک اخذ می گرددهزینه های تغییر ظرفیت به شرح جدول زیر می باشد.

تغییر نوع مصرف: شناسه خدمت 130316670110

 • شرح خدمت

در صورت تغییر نوع کاربری و نیاز به تغییر نوع مصرف اشتراک قدیمی، مشترک با ارائه مدارک و آخرین قبض گاز پرداختی به اداره گاز ناحیه خود مراجعه می نماید.


 • مدارک مورد نیاز

1-شماره اشتراک گاز یا قبض گاز

2-تهیه پیش نقشه لوله کشی گاز

3-استعلام تائیدیه تغییرات لازم در سیستم لوله کشی داخلی، مطابق با تعرفه درخواستی توسط مشترک و اخذ تاییدیه و نقشه ایزومتریک از سازمان نظام مهندسی

5-استعلام کد پستی ملک از اداره پست توسط متقاضی و ثبت در پرونده

6-ارائه پروانه کسب به نام متقاضی و ارائه معرفی نامه از اتحادیه (صنف) مربوطه جهت املاک تجاری

7-اصل کارت ملی و اصل شناسنامه و تصویر آنها

8-حضور مالک و یا نماینده قانونی وی جهت امضاء قرارداد  (برای ادارت و سازمان های دولتی، معرفی نماینده تام الاختیار طی نامه اداری مدیر عامل متقاضی یا بالاترین رده سازمانی) الزامی است.

 


 • استعلام

استعلام از شهرداری در صورت عدم ارائه پایان کار

-استعلام کد پستی

-استعلام تائیدیه تغییرات لازم در سیستم لوله کشی گاز از سازمان نظام مهندسی

 

جهت دریافت فلوچارت و مشاهده در اندازه مناسب اینجا کلیک کنید.

تغییر نوع مصرف: شناسه خدمت 130316670110

 • شرح خدمت

   در صورت تغییر نوع کاربری و نیاز به تغییر نوع مصرف اشتراک قدیمی، مشترک با ارائه مدارک و آخرین قبض گاز پرداختی به یکی از مکان های ارائه این خدمت مراجعه می نماید. • مدارک مورد نیاز

1-شماره اشتراک گاز یا قبض گاز

2-تهیه پیش نقشه لوله کشی گاز

3-استعلام تائیدیه تغییرات لازم در سیستم لوله کشی داخلی، مطابق با تعرفه درخواستی توسط مشترک و اخذ تاییدیه و نقشه ایزومتریک از سازمان نظام مهندسی

5-استعلام کد پستی ملک از اداره پست توسط متقاضی و ثبت در پرونده

6-ارائه پروانه کسب به نام متقاضی و ارائه معرفی نامه از اتحادیه (صنف) مربوطه جهت املاک تجاری

7-اصل کارت ملی و اصل شناسنامه و تصویر آنها

8-حضور مالک و یا نماینده قانونی وی جهت امضاء قرارداد  (برای ادارت و سازمان های دولتی، معرفی نماینده تام الاختیار طی نامه اداری مدیر عامل متقاضی یا بالاترین رده سازمانی) الزامی است.

 


 • استعلام

استعلام از شهرداری در صورت عدم ارائه پایان کار

-استعلام کد پستی

-استعلام تائیدیه تغییرات لازم در سیستم لوله کشی گاز از سازمان نظام مهندسی

 

تست کنتور گاز: شناسه خدمت 130316670112

 • شرح خدمت

مشترک از طریق مراجعه به یکی از مکان های ارائه خدمت ، درخواست تست کنتور خود را ثبت می نماید. درصورتیکه اطلاعات مشترک (عمدتاً اطلاعات مربوط به نحوه تماس با وی) در سیستم کامل نباشد، اطلاعات تکمیل می گردد. در صورت تست و تأیید سلامت کنتورگاز، کلیه هزینه های مرتبط با تست برای مشترک در نظر گرفته می شود. مشترک بابت هزینه تست کنتور بدهکار می گردد و مبلغ بدهی به اطلاع او می رسد. در صورت تشخیص دستکاری کنتور در نتیجه بازدید، ثبت قطع جریان گاز به دلیل تخلف انجام می شود. تعیین میزان مصرف در بازه خرابی کنتور قبلی (بر اساس دستورالعمل محاسبه گاز مصرفی در زمان خرابی ) انجام پذیرفته و در سیستم ثبت خواهد شد. و همچنین در صورت تست و تایید خرابی کنتور گاز، کنتور تعویض می گردد.

 


 • مدارک مورد نیاز

1-آخرین قبض گاز پرداخت شده

2-اصل و تصویرکارت ملی

3-درخواست تست کنتور و تکمیل فرم تست و خرابی کنتور

 


 

 • استعلام

این خدمت نیاز به استعلام ندارد.

 

جهت دریافت فلوچارت و مشاهده در اندازه مناسب اینجا کلیک کنید.

 • مکان ارائه خدمت تغییر نوع مصرف :

1- استفاده از اپلیکیشن تلفن همراه شرکت گاز استان البرز (جهت دانلود اپلیکیشن کلیک نمایید )

2- استفاده از وب سایت گاز استان البرز به نشانی  http://nigc-alborz.ir بخش میز خدمت

3- مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت (جهت مشاهده لیست دفاتر پیشخوان دولت کلیک نمایید)

4- مراجعه به اداره گازرسانی منطقه واحد امور مشترکین (جهت مشاهده آدرس و تلفن ادارات گازرسانی کلیک نمایید)


 • زمان ارائه خدمات :

زمان ارائه این خدمت در صورت استفاده از سامانه های الکترونیکی در هر زمان از شبانه روز قابل انجام است و همچنین

1- زمان ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان دولت :

از شنبه تا چهارشنبه-   از ساعت 8 الی 16:30

پنج شنبه                  از ساعت 8 الی 13:30

2-زمان ارائه این خدمت  در ادارات گازرسانی :

از شنبه تا سه شنبه      از ساعت 7:30 الی 16

چهارشنبه ها               از ساعت 7:30 الی 15

*در زمان شیوع بیماری کرونا، طبق مصوبه هیئت دولت زمان های خدمت رسانی از سه شنبه الی چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:30 می باشد.


 • هزینه ارائه خدمت تغییر نوع مصرف:

هزینه ارائه این خدمت طبق نرخ مصوب در دفاتر پیش خوان دولت از مشترک اخذ می گردد.

نصب علمک گاز: شناسه خدمت 130316670113

 • شرح خدمت

متقاضی ضمن مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت و یا  ادارات گاز مناطق، با در دست داشتن مدارک مورد نیاز و تکمیل "فرم درخواست متقاضی انشعاب گاز-نصب علمک" اقدام می نماید. پس از بررسی  درخواست توسط کارشناسان اداره گاز در واحد نصب انشعابات و تجهیزات، وضعیت و نحوه گازرسانی بررسی میگردد :

1.     در مواردی که منطقه فاقد شبکه می باشد

مراحل مربوط به توسعه شبکه طی میگردد ( با ارگان مربوطه به شهرداری و یا جهاد کشاورزی مکاتبه و بلامانع بودن گازرسانی و نقشه های طرح تفصیلی اخذ و به منظور توسعه شبکه به واحد مهندسی ارجاع میگردد )

2.     در مواردی که منطقه دارای شبکه می باشد

 

پس از تعیین محل علمک، متقاضی نامه استعلام اخذ مجوز حفاری از شهرداری را از ادارات گازرسانی تهیه می نماید و نسبت به ارائه آن اقدام می کند. پس از دریافت و ارائه استعلام اخذ مجوز حفاری از شهرداری توسط متقاضی، آن را به ادارات گازرسانی تحویل میدهد. سپس واحد نصب انشعابات و تجهیزات در اداره گازرسانی منطقه نسبت به نصب علمک طبق نوبت ( طی یک ماه ) اقدام خواهد نمود.

 


 • مدارک مورد نیاز

1- اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه 

2-کروکی محل درخواست نصب علمک 

3- اخذ استعلام مجوز حفاری از جهاد / شهرداری / بخشداری / دهیاری

4-ارائه یکی از مدارک "پروانه ساخت" یا "گواهی عدم خلاف" و "پایان کار

5-تکمیل فرم درخواست انشعاب

6-ارائه اسناد مالکیتی / پروانه ساخت / پایان کار

7-پروانه بهره برداری / جواز کسب

8-ارائه پاسخ استعلام واحد فروش عمده در صورت لزوم

 


 

 • استعلام

نیاز یه تائیدیه استعلام حفاری از جهاد / بخشداری/ شهرداری / دهیاری می باشد: متقاضی فرم استعلام مجوز حفاری را از ادارات گاز رسانی دریافت می کند و برای اخذ مجوز به شهرداری منطقه مربوطه مراجعه می نماید

 

جهت دریافت فلوچارت و مشاهده در اندازه مناسب اینجا کلیک کنید.

 • مکان ارائه خدمت نصب علمک گاز :

3- مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت (جهت مشاهده لیست دفاتر پیشخوان دولت کلیک نمایید)

4- مراجعه به اداره گازرسانی منطقه  (جهت مشاهده آدرس و تلفن ادارات گازرسانی کلیک نمایید)


 • زمان ارائه خدمات :

1- زمان ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان دولت :

از شنبه تا چهارشنبه-   از ساعت 8 الی 16:30

پنج شنبه                  از ساعت 8 الی 13:30

2-زمان ارائه این خدمت  در ادارات گازرسانی :

از شنبه تا سه شنبه      از ساعت 7:30 الی 16

چهارشنبه ها               از ساعت 7:30 الی 15

*در زمان شیوع بیماری کرونا، طبق مصوبه هیئت دولت زمان های خدمت رسانی از سه شنبه الی چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:30 می باشد.


 • هزینه ارائه خدمت نصب علمک گاز:

ارائه این خدمت برای متقاضی هزینه ای ندارد.

جمع آوری تجهیزات (تخریب و نوسازی): شناسه خدمت 130316670114

 • شرح خدمت

چنانچه به دلیل تخریب یا نوسازی ملک، محل علمک گاز نامناسب تشخیص داده شود شرکت اقدام به جابجائی یا جمع آوری علمک و کنتور خواهد نمود. لذا متقاضی با مراجعه به یکی از مکانهای ارائه خدمت و ارائه مدارک ذیل نسبت به ارائه درخواست خود اقدام می نماید، دفتر پیشخوان دولت، مدارک را از متقاضی اخذ نموده و در پورتال شرکت گاز استان البرز بارگذاری می گردد. کارشناس مربوطه در اداره گازرسانی ضمن رویت و تایید اطلاعات، از علمک گزارش شده بازدید به عمل آورده و سپس از متراژ برآورد شده جهت جمع آوری و یا جابه جایی تجهیزات گزارشی تهیه شده و در سامانه پورتال شرکت بارگذاری می گردد، دفتر پیشخوان دولت ضمن اطلاع رسانی به متقاضی، کلیه هزینه های لازم را اخذ نموده و رسید پرداختی متقاضی در سامانه تغذیه می شود و اقدامات لازم جهت جمع آوری تجهیزات از سمت اداره گازرسانی واحد نصب انشعابات و تجهیزات و پیمانکار مربوطه صورت خواهد پذیرفت.


 • مدارک مورد نیاز

1-اصل و تصویرکارت ملی و شناسنامه  

2-آخرین قبض گاز پرداختی مشترک

3-تصویر سند مالکیت و یا قولنامه

4-نامه تخریب و نوسازی از شهرداری

5-تکمیل فرم جابجایی / جمع آوری علمک

6-تصویر برگ تحویل کنتور و رگولاتور

 


 • استعلام

جهت جابجایی یا جمع آوری تجهیزات به علت نیاز به حفاری ، نیاز به استعلام از شهرداری می باشد.

 

جهت دریافت فلوچارت و مشاهده در اندازه مناسب اینجا کلیک کنید.

 • مکان ارائه خدمت جمع آوری تجهیزات (تخریب و نوسازی) :

1- استفاده از اپلیکیشن تلفن همراه شرکت گاز استان البرز (جهت دانلود اپلیکیشن کلیک نمایید )

2-استفاده از وب سایت گاز استان البرز به نشانی  http://nigc-alborz.ir بخش میز خدمت

3- مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت (جهت مشاهده لیست دفاتر پیشخوان دولت کلیک نمایید)

4- مراجعه به اداره گازرسانی منطقه واحد امور مشترکین (جهت مشاهده آدرس و تلفن ادارات گازرسانی کلیک نمایید)


 • زمان ارائه این خدمت :

زمان ارائه این خدمت در صورت استفاده از سامانه های الکترونیکی در هر زمان از شبانه روز قابل انجام است و همچنین

1- زمان ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان دولت :

از شنبه تا چهارشنبه-   از ساعت 8 الی 16:30

پنج شنبه                  از ساعت 8 الی 13:30

2-زمان ارائه این خدمت  در ادارات گازرسانی :

از شنبه تا سه شنبه      از ساعت 7:30 الی 16

چهارشنبه ها               از ساعت 7:30 الی 15

*در زمان شیوع بیماری کرونا، طبق مصوبه هیئت دولت زمان های خدمت رسانی از سه شنبه الی چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:30 می باشد.

 


 • هزینه ارائه خدمت جمع آوری تجهیزات (تخریب و نوسازی):

هزینه ارائه این خدمت به شرح جدول ذیل می باشد.

جابه جایی علمک: شناسه خدمت 130316670115

 • شرح خدمت

چنانچه به دلیل تخریب یا نوسازی ملک، محل علمک گاز نامناسب تشخیص داده شود شرکت اقدام به جابجائی یا جمع آوری علمک خواهد نمود. هزینه اقدام مذکور به عهده متقاضی/مشترک میباشد.


 • مدارک مورد نیاز

1-اصل و تصویرکارت ملی و شناسنامه 

2-آخرین قبض گاز پرداختی

3-اصل  وتصویر سند مالکیت و یا قولنامه

4-اخذ نامه تخریب و نوسازی از شهرداری-اخذ مجوز از اداره برق-اخذ مجوز از اداره آب و فاضلاب

5-تکمیل فرم جابجایی / جمع آوری علمک و ارائه آن به واحد نصب و انشعابات

 


 • استعلام

 

جهت جابجایی یا جمع آوری تجهیزات به علت نیاز به حفاری ، نیاز به استعلام از شهرداری می باشد. و همچنین در صورت نیاز،  اخذ مجوزهای لازم از از اداره برق و اداره آب و فاضلاب الزامی است.

 

جهت دریافت فلوچارت و مشاهده در اندازه مناسب اینجا کلیک کنید.

 • مکان ارائه خدمت جابه جایی علمک :

1- استفاده از اپلیکیشن تلفن همراه شرکت گاز استان البرز (جهت دانلود اپلیکیشن کلیک نمایید )

2- استفاده از وب سایت گاز استان البرز به نشانی  http://nigc-alborz.ir بخش میز خدمت

3- مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت (جهت مشاهده لیست دفاتر پیشخوان دولت کلیک نمایید)

4- مراجعه به اداره گازرسانی منطقه واحد امور مشترکین (جهت مشاهده آدرس و تلفن ادارات گازرسانی کلیک نمایید)


 • زمان ارائه این خدمت :

زمان ارائه این خدمت در صورت استفاده از سامانه های الکترونیکی در هر زمان از شبانه روز قابل انجام است و همچنین

1- زمان ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان دولت :

از شنبه تا چهارشنبه-   از ساعت 8 الی 16:30

پنج شنبه                  از ساعت 8 الی 13:30

2-زمان ارائه این خدمت  در ادارات گازرسانی :

از شنبه تا سه شنبه      از ساعت 7:30 الی 16

چهارشنبه ها               از ساعت 7:30 الی 15

*در زمان شیوع بیماری کرونا، طبق مصوبه هیئت دولت زمان های خدمت رسانی از سه شنبه الی چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:30 می باشد.

 


 • هزینه ارائه خدمت جابه جایی علمک :

هزینه ارائه این خدمت به شرح جدول ذیل می باشد.

قطع جریان گاز مشترک: شناسه خدمت 130316670116

 • شرح خدمت

قطع گاز به دلایل مختلفی مانند بدهی، مصرف غیر مجاز، اعلام نشت گاز و... که در مجموعه مقررات ذکرشده، انجام می شود.این خدمت از طریق مراجعه به یکی از مکان های ارائه خدمت قابل ارائه می باشد.


 • مدارک مورد نیاز

الف) مدارک مورد نیاز جهت قطع گاز به دلیل بدهی مشترک

1-تسویه بدهی آخرین قبض در آخرین دوره و ارائه رسید پرداخت

2-برآورد هزینه قطع گاز (این هزینه در قبض دوره بعد مشترک در ستون بدهی متفرقه اعمال میشود)

3-فرم درخواست قطع گاز 

4-مجوز پروانه تخریب از شهرداری (شایان ذکر است این مجوز زمانی مورد نیاز است که متقاضی برای صدور جواز ساخت (تخریب و نوسازی) از شهرداری اقدام نماید.)

ب)مصرف غیر مجاز

1- دریافت خسارت مصرف غیر مجاز بر اساس گزارش کارشناس مربوطه و برآورد میزان خسارت بر اساس بازه زمانی مصرف غیر مجاز

2-ارائه رسید پرداخت برگه خسارت به تاسیسات مصرف غیر مجاز

3-اقدام جهت اشتراک پذیری جزء(رجوع شود به خدمت اشتراک پذیری جزء)

ج) نشت گاز مصرفی

بعد از اعلام نشتی گاز توسط مشترک و ثبت آن در سامانه تلفن گویا 194 امداد، جریان گاز توسط واحد امداد قطع می گردد.لذا مشترک بعد از قطع موارد ذیل را انجام می دهد.

1-تسویه بدهی آخرین قبض در آخرین دوره و ارائه رسید پرداخت

2-اخذ تائیدیه فرم لوله کشی از سازمان نظام مهندسی

3-تکمیل فرم وصل جریان گاز

 


 • استعلام

در صورت لزوم نیاز به استعلام از شهرداری جهت اخذ مجوز پروانه ساخت می باشد.

 

جهت دریافت فلوچارت و مشاهده در اندازه مناسب اینجا کلیک کنید.

 • مکان ارائه خدمت قطع جریان گاز مشترک:

1-  استفاده از اپلیکیشن تلفن همراه شرکت گاز استان البرز (جهت دانلود اپلیکیشن کلیک نمایید )

2-استفاده از وب سایت گاز استان البرز به نشانی  http://nigc-alborz.ir بخش میز خدمت

3- مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت (جهت مشاهده لیست دفاتر پیشخوان دولت کلیک نمایید)

4- مراجعه به اداره گازرسانی منطقه واحد امور مشترکین (جهت مشاهده آدرس و تلفن ادارات گازرسانی کلیک نمایید)


 • زمان ارائه این خدمت :

زمان ارائه این خدمت در صورت استفاده از سامانه های الکترونیکی در هر زمان از شبانه روز قابل انجام است و همچنین

1- زمان ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان دولت :

از شنبه تا چهارشنبه-   از ساعت 8 الی 16:30

پنج شنبه                  از ساعت 8 الی 13:30

2-زمان ارائه این خدمت  در ادارات گازرسانی :

از شنبه تا سه شنبه      از ساعت 7:30 الی 16

چهارشنبه ها               از ساعت 7:30 الی 15

*در زمان شیوع بیماری کرونا، طبق مصوبه هیئت دولت زمان های خدمت رسانی از سه شنبه الی چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:30 می باشد.

 


 • هزینه ارائه خدمت قطع جریان گاز مشترک :

در صورتی که درخواست قطع گاز به دلیل تخلف در قوانین شرکت ثبت گردد، کلیه هزینه های مربوطه ، طبق برآورد انجام شده، از مشترک اخذ می گردد.(مشترک در سیستم در قبض دوره بعد ستون بدهی متفرقه، بدهکار می گردد) و در غیر اینصورت هزینه های مربوطه در دفاتر پیشخوان دولت طبق نرخ مصوب تعریف شده در این دفاتر از مشترک اخذ میگردد.

وصل جریان گاز مشترک: شناسه خدمت 130316670117

 • شرح خدمت

در صــورتیکه درخواســت مشــترک مبنی بر قطع جریان گاز به علت تخریب و یا نوســازی ســاختمان باشد، مشترک می بایست به یکی از مکان های ارائه خدمت مراجعه نموده و برای وصل مجدد جریان گاز، با ارائه تأییدیه جدید سیستم لوله کشی از سازمان نظام مهندسی، اقدام نماید.


 • مدارک مورد نیاز

1-اصل و تصویر مدارک هویتی مشترک

2- تسویه بدهی آخرین قبض در آخرین دوره و ارائه رسید پرداخت

3-ارائه فرم بازرسی و نقشه لوله کشی جدید از سازمان نظام مهندسی (در صورت قطع گاز به دلیل تغییر در سیستم لوله کشی گاز)

4-تکمیل فرم درخواست وصل جریان گاز 

5- اعلام ارقام شمارشگرکنتور (در صورت بدهی مشترک و عدم امکان قرائت شمارشگر کنتور )

6-اخذ هزینه وصل گاز طبق جدول هزینه های ارائه خدمات

 


 • استعلام

استعلام تأئیدیه سیستم لوله کشی از سازمان نظام مهندسی پس از نوسازی ملک و نصب مجدد مورد نیاز است.

 

جهت دریافت فلوچارت و مشاهده در اندازه مناسب اینجا کلیک کنید.

 • مکان ارائه خدمت وصل جریان گاز مشترک:

1- استفاده از اپلیکیشن تلفن همراه شرکت گاز استان البرز (جهت دانلود اپلیکیشن کلیک نمایید )

2-استفاده از وب سایت گاز استان البرز به نشانی  http://nigc-alborz.ir بخش میز خدمت

3- مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت (جهت مشاهده لیست دفاتر پیشخوان دولت کلیک نمایید)

4- مراجعه به اداره گازرسانی منطقه واحد امور مشترکین (جهت مشاهده آدرس و تلفن ادارات گازرسانی کلیک نمایید)


 • زمان ارائه این خدمت :

زمان ارائه این خدمت در صورت استفاده از سامانه های الکترونیکی در هر زمان از شبانه روز قابل انجام است و همچنین

1- زمان ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان دولت :

از شنبه تا چهارشنبه-   از ساعت 8 الی 16:30

پنج شنبه                  از ساعت 8 الی 13:30

2-زمان ارائه این خدمت  در ادارات گازرسانی :

از شنبه تا سه شنبه      از ساعت 7:30 الی 16

چهارشنبه ها               از ساعت 7:30 الی 15

*در زمان شیوع بیماری کرونا، طبق مصوبه هیئت دولت زمان های خدمت رسانی از سه شنبه الی چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:30 می باشد.


 • هزینه ارائه خدمت وصل جریان گاز مشترک :

پرداخت هزینه بدهکاری و هزینه لازم جهت وصل جریان گاز

ارائه جزئیات محاسبه صورتحساب: شناسه خدمت 130316670118

 • شرح خدمت

به دلیل محاسبات پلکانی، ممکن است مشترکین بخواهند از نحوه ریز محاسبات صورتحساب اشتراک خود، اطلاع داشته باشند. مشترک از طریق مراجعه به یکی از مکان های ارائه خدمت، درخواست خود را ثبت می نماید. پرینت محاسبه جزئیات صورتحساب به مشترک ارائه می گردد.


 • مدارک مورد نیاز

1-رقم فعلی و تاریخ فعلی قرائت کنتور (جهت رفع اشکال قبض)

2-قبض/ قبوض مورد درخواست


 

 • استعلام

این خدمت نیاز به استعلام ندارد.

 

جهت دریافت فلوچارت و مشاهده در اندازه مناسب اینجا کلیک کنید.

 • مکان ارائه خدمت ارائه جزئیات محاسبه صورتحساب:

1- استفاده از اپلیکیشن تلفن همراه شرکت گاز استان البرز (جهت دانلود اپلیکیشن کلیک نمایید )

2-استفاده از وب سایت گاز استان البرز به نشانی  http://nigc-alborz.ir بخش میز خدمت

3-مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت (جهت مشاهده لیست دفاتر پیشخوان دولت کلیک نمایید)

4-مراجعه به اداره گازرسانی منطقه واحد امور مشترکین (جهت مشاهده آدرس و تلفن ادارات گازرسانی کلیک نمایید)


 • زمان ارائه این خدمت :

زمان ارائه این خدمت در صورت استفاده از سامانه های الکترونیکی در هر زمان از شبانه روز قابل انجام است و همچنین

1- زمان ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان دولت :

از شنبه تا چهارشنبه-   از ساعت 8 الی 16:30

پنج شنبه                  از ساعت 8 الی 13:30

2-زمان ارائه این خدمت  در ادارات گازرسانی :

از شنبه تا سه شنبه      از ساعت 7:30 الی 16

چهارشنبه ها               از ساعت 7:30 الی 15

*در زمان شیوع بیماری کرونا، طبق مصوبه هیئت دولت زمان های خدمت رسانی از سه شنبه الی چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:30 می باشد.


 • هزینه ارائه خدمت ارائه جزئیات محاسبه صورتحساب :

ارائه این خدمت در شرکت گاز هزینه ای ندارد . و در دفاتر پیشخوان دولت طبق نرخ مصوب هزینه اخذ می شود

تفکیک کنتور گاز : شناسه خدمت 130316670119

 • شرح خدمت

مشترکین استفاده کننده از یک اشتراک می توانند با مراجعه به یکی از مکتن های ارائه خدمت، اقدام به تفکیک اشتراک تجمیعی و تبدیل آن به تعداد واحد های مصرف کننده نمایند


 • مدارک مورد نیاز

1-ارائه تسویه قبض گاز بهاء .

2- ارائه مدارک شناسایی متقاضی (اصل کارت ملی و اصل شناسنامه) و تطبیق اطلاعات متقاضی با سند ثبتی و احراز مالکیت و اخذ تصویر از آنها.

3-ارائه سند مالکیت هر واحد توسط هر یک از مالکین.

4-ارائه پروانه کسب به نام متقاضی و ارائه معرفی نامه از اتحادیه (صنف) مربوطه جهت املاک تجاری.

5-در صورتیکه ملک اجاره ای باشد، ارائه اجاره نامه رسمی دارای کد رهگیری الزامی می باشد، اشتراک به نام مالک ثبت می گردد.

6- استعلام کد پستی ملک از اداره پست توسط متقاضی و ثبت شماره آن در پرونده

7-ارائه نقشه ایزومتریک و برگه تائیدیه نظام مهندسی جهت واحد تفکیک شده و تائیدیه نقطه جوش جهت واحد های باقی مانده.

*نقشه های تایید شده توسط سازمان نظام مهندسی دارای اعتبار 6 ماهه بوده و در صورت انقضای مهلت ذکر شده ارائه تاییدیه مجدد الزامی است.

8-دریافت هزینه حق انشعاب از متقاضی بر اساس خدمت تفکیک کنتور.

9-برای ادارات و سازمان های دولتی معرفی نماینده تام الاختیار طی نامه اداری مدیر عامل متقاضی یا بالاترین رده سازمانی الزامی می باشد.

10-روش اقدام برای سایر متقاضیان گاز طبیعی با نوع مصارف مختلف مطابق بندهای ذکر شده بوده و به تناسب نوع مصرف می بایست تائیدیه و معرفی نامه از مراجع ذیربط توسط متقاضی اخذ و ارائه گردد.

 لذا بعد از تکمیل مدارک فوق، فرم پیمان فروش گاز طبیعی توسط دفتر پیشخوان دولت تکمیل میگردد و اطلاعات در پورتال مشترکین ثبت می شود و کد رهگیری به متقاضی داده می شود.

*در صورتیکه ملک دارای اشتراک قدیمی باشد، مدارک و مستندات مربوطه شامل برگه جمع آوری، فرم تغییر ظرفیت، و... دریافت و تکمیل گردد.

 


 

 • استعلام

نیاز به استعلام تائیدیه لوله کشی ساختمان از سازمان نظام مهندسی دارد:

1-نقشه جداگانه لوله کشی گاز هر واحد توسط نماینده واحدها جهت تعیین نوبت بازرسی به سازمان نظام مهندسی شهر مربوطه ارائه می گردد. 

2-سازمان نظام مهندسی پس از بازرسی، دو برگ تاییده لوله کشی را در اختیار نماینده مالکین قرار می دهد .

 

جهت دریافت فلوچارت و مشاهده در اندازه مناسب اینجا کلیک کنید.

 • مکان ارائه خدمت تفکیک کنتور گاز :

1- استفاده از اپلیکیشن تلفن همراه شرکت گاز استان البرز (جهت دانلود اپلیکیشن کلیک نمایید )

2- استفاده از وب سایت گاز استان البرز به نشانی  http://nigc-alborz.ir بخش میز خدمت

3- مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت (جهت مشاهده لیست دفاتر پیشخوان دولت کلیک نمایید)

4- مراجعه به اداره گازرسانی منطقه واحد امور مشترکین (جهت مشاهده آدرس و تلفن ادارات گازرسانی کلیک نمایید)


 • زمان ارائه این خدمت :

زمان ارائه این خدمت در صورت استفاده از سامانه های الکترونیکی در هر زمان از شبانه روز قابل انجام است و همچنین

1- زمان ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان دولت :

از شنبه تا چهارشنبه-   از ساعت 8 الی 16:30

پنج شنبه                  از ساعت 8 الی 13:30

2-زمان ارائه این خدمت  در ادارات گازرسانی :

از شنبه تا سه شنبه      از ساعت 7:30 الی 16

چهارشنبه ها               از ساعت 7:30 الی 15

*در زمان شیوع بیماری کرونا، طبق مصوبه هیئت دولت زمان های خدمت رسانی از سه شنبه الی چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:30 می باشد.

 


 • هزینه ارائه خدمت تفکیک کنتور گاز :

اقاله / فسخ قرارداد  : شناسه خدمت 130316670120

 • شرح خدمت

       فسخ قراداد از سوی شرکت با اطلاع رسانی قبلی انجام می پذیرد، در مواردی که جریان گاز مشترک به هر دلیل قطع گردد و اقدامی جهت وصل گاز ننماید، پس از مهلت تعیین شده در مجموعه مقررات استفاده از گاز طبیعی (6 ماه بعد از قطع جریان گاز و 18 ماه پس از جمع آوری تجهیزات) ، در موارد که مشترک درخواست فسخ قرارداد را داشته باشد، لازم است مشترک با مراجعه به یکی از مکان های ارائه خدمت و ارائه آخرین قبض گاز، مدارک احراز هویت وکنترل بدهی از طریق رویت آخرین قبض گازبها پرداخت شده صادره در آخرین دوره صورت گیرد و درخواست کتبی مشترک (مالک و یا وکیل قانونی وی) مبنی بر جمع آوری کنتور و رگولاتور و تصفیه حساب، اقدام نماید و مدارک ارائه شده باید توسط دفتر در پورتال ثبت و جهت بررسی و سایر اقدامات به شرکت گاز ارسال گردد.


 • مدارک مورد نیاز

1-در صورت درخواست مشترک با مراجعه حضوری مالک/مشترک 

2- تصفیه حساب بدهی.

 


 • استعلام

ارائه این خدمت نیاز به استعلام  از سازمانهای دیگر ندارد.

 

جهت دریافت فلوچارت و مشاهده در اندازه مناسب اینجا کلیک کنید.

 • مکان ارائه خدمت اقاله / فسخ قرارداد :

1-استفاده از اپلیکیشن تلفن همراه شرکت گاز استان البرز (جهت دانلود اپلیکیشن کلیک نمایید )

2-استفاده از وب سایت گاز استان البرز به نشانی  http://nigc-alborz.ir بخش میز خدمت

3- دفاتر پیشخوان دولت (لیست دفاتر پیشخوان دولت)

4-ادارات گازرسانی جهت مشترکین جزء (جهت مشاهده آدرس و تلفن ادارات گازرسانی کلیل نمایید)

5-شرکت گاز استان البرز جهت مشترکین عمده

آدرس:کرج-میدان طالقانی-بلوار تعاون-شهرک اداری حسن آباد روبروی تربیت ششم-شرکت گاز استان البرز

تلفن تماس: 34187204-026 و 34187207-026 و 34187202-026


 • زمان ارائه این خدمت :

زمان ارائه این خدمت در صورت استفاده از سامانه های الکترونیکی در هر زمان از شبانه روز قابل انجام است و همچنین

1- زمان ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان دولت :

از شنبه تا چهارشنبه- از ساعت 8 الی 16:30

پنج شنبه                از ساعت 8 الی 13:30

2-زمان ارائه این خدمت  در ادارات گازرسانی :

از شنبه تا سه شنبه         از ساعت 7:30 الی 16

چهارشنبه ها               از ساعت 7:30 الی 15

*در زمان شیوع بیماری کرونا، طبق مصوبه هیئت دولت زمان های خدمت رسانی از سه شنبه الی چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:30 می باشد.

 


 • هزینه ارائه خدمت  اقاله / فسخ قرارداد  :

هزینه های قابل استرداد به مشترک براساس ظرفیت کنتور یا ایستگاه گاز صرفا با استرداد 50درصد هزینه برقراری انشعاب بر اساس نرخ روز و تصفیه حساب و تحویل تجهیزات منصوبه امکان پذیر است. 

تعویض کنتور گاز : شناسه خدمت 130316670121

 • شرح خدمت

  الف) پس از اطمینان از خرابی کنتور ( عدم دستکاری و سرقت)  :

      مشترک با مراجعه به یکی از مکان های ارائه خدمت و ضمن پرداخت آخرین بدهی و ثبت آن در بخش وصول وجه، فرم مربوط به خرابی و تعویض کنتور را تکمیل و کلیه مدارک را جهت بررسی و اقدام لازم در پورتال شرکت گاز  بارگذاری می نماید.

  ب) در صورت دستکاری و خسارت کنتور:

   

      دفتر پیشخوان دولت ضمن اخذ پرداختی آخرین بدهی مشترک و یا دریافت رقم کنتور ارائه شده توسط مشترک و ثبت آن در بخش وصول وجه ، مبلغ خسارت به کنتور را مطابق با رقم اعلامی شرکت گاز دریافت وکلیه مدارک را به همراه فیش خسارت جهت بررسی و اقدام لازم در پورتال شرکت گاز بارگذاری می نماید.


 • مدارک مورد نیاز

1-تسویه بدهی متقاضی

2-تکمیل فرم خرابی تعویض کنتور

3-در صورت خسارت و دستکاری کنتور گاز توسط متقاضی، مبلغ جریمه اخذ می گردد.

 


 • استعلام

ارائه این خدمت نیاز به استعلام از سازمانهای دیگر ندارد.

 

جهت دریافت فلوچارت و مشاهده در اندازه مناسب اینجا کلیک کنید.

 • مکان ارائه خدمت تعویض کنتور گاز:

1- استفاده از اپلیکیشن تلفن همراه شرکت گاز استان البرز (جهت دانلود اپلیکیشن کلیک نمایید)

2- استفاده از وب سایت گاز استان البرز به نشانی  http://nigc-alborz.ir بخش میز خدمت

3- مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت (جهت مشاهده لیست دفاتر پیشخوان دولت کلیک نمایید)

4- مراجعه به اداره گازرسانی منطقه واحد امور مشترکین (جهت مشاهده آدرس و تلفن ادارات گازرسانی کلیک نمایید)


 • زمان ارائه خدمت:

زمان ارائه این خدمت در صورت استفاده از سامانه های الکترونیکی در هر زمان از شبانه روز قابل انجام است و همچنین

1- زمان ارائه خدمات در دفاتر پیشخوان دولت :

از شنبه تا چهارشنبه- از ساعت 8 الی 16:30

پنج شنبه                از ساعت 8 الی 13:30

2-زمان ارائه این خدمت  در ادارات گازرسانی :

از شنبه تا سه شنبه         از ساعت 7:30 الی 16

چهارشنبه ها               از ساعت 7:30 الی 15

*در زمان شیوع بیماری کرونا، طبق مصوبه هیئت دولت زمان های خدمت رسانی از سه شنبه الی چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 14:30 می باشد.


 • هزینه ارائه خدمت تعویض کنتور گاز:

--در صورت تشخیص خرابی،کنتور بصورت رایگان تعویض می گردد.

--در صورت تشخیص دستکاری توسط مشترک، خسارت از مشترک اخذ می گردد.

ثبت شماره تلفن همراه

 • شرح خدمت

  کلیه مشترکین شرکت گاز استان البرز در راستا حذف قبوض مصرفی، و دریافت الکترونیکی گاز بهاء می بایست شماره تلفن همراه خود را در سامانه تغذیه نمایند.

  **شایان ذکر است جهت اصلاح شماره تلفن همراه خود نیز می توانید از این فرآیند استفاده نمایید.

   


 • مدارک مورد نیاز

1- شماره تلفن همراه

 


 • استعلام

ارائه این خدمت نیاز به استعلام از سازمانهای دیگر ندارد.

 

جهت دریافت فلوچارت و مشاهده در اندازه مناسب اینجا کلیک کنید.

 • مکان ارائه خدمت تعویض کنتور گاز:

1- استفاده از اپلیکیشن تلفن همراه (جهت نصب اپلیکیشن تلفن همراه کلیک نمایید.)

2- استفاده از سامانه خدمات الکترونیک 

3-ارسال عدد 1 به سامانه پیامکی 30007374 


 • زمان ارائه خدمت:

ارائه این خدمت در هر ساعت از شبانه روز امکان پذیر است.


 • هزینه ارائه خدمت تعویض کنتور گاز:

ارائه خدمت برای مشترک هزینه ای ندارد.